Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας  www.ypakp.gr

Υπουργείο Οικονομικών  www.minfin.gr

Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος  www.gsee.gr

Ευρωπαïκή Ένωση  europa.eu/index_el.htm

Διεθνής Οργανισμός Εργασίας  www.ilo.org/rome/lang–it/index.htm