ΑΡΘΡΟ 1 | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Kατά το άρθρο 14 του Αστικού Κώδικα, ιδρύθηκε στη Νεάπολη Σύλλογος με την ονομασία COMUNITÀ ELLENICA DI NAPOLI E CAMPANIA (C.E.N.C.)


ΑΡΘΡΟ 2 | ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Η σφραγίδα του Συλλόγου είναι στρογγυλού σχήματος, φέρει την επιγραφή C.E.N.C. και φυλάσσεται από τον Γραμματέα μαζί με τα Πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και τα Πρακτικά των συνελεύσεων.


ΑΡΘΡΟ 3 | ΕΔΡΑ
Η έδρα της Ελληνικής Κοινότητας είναι στη Νεάπολη, στη διεύθυνση Viale Augusto αρ. 62. Η έδρα μπορεί να μεταφερθεί, με απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου, εφόσον κρίνεται απαραίτητο και σύμφωνα με όσα ορίζονται από το άρθρο 6, παρ. 5. Στην περίπτωση αυτή θα γίνει σχετική κοινοποίηση στα κανονικά, συνδεδεμένα και επίτιμα μέλη καθώς και στις Αρχές.


ΑΡΘΡΟ 4 | ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Ο Σύλλογος είναι απεριορίστου διαρκείας. Η διαχείρισή του ασκείται ανά ηλιακό έτος.


ΑΡΘΡΟ 5 | ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
Ο Σύλλογος είναι δημοκρατικός, ακομμάτιστος, ανεξίθρησκος, ελεύθερος, εθελοντικός, αυτόνομος, ανεξάρτητος, δεν ανέχεται διακρίσεις φύλου, γένους, γλώσσας, θρησκείας και αποκλείει κάθε εμπορικό ή κερδοσκοπικό σκοπό.


ΑΡΘΡΟ 6 | ΣΚΟΠΟΙ
Ο Σύλλογος επιδιώκει τους παρακάτω στόχους:

 1. Προώθηση επαφών και σχέσεων κοινωνικής, προσωπικής και επαγγελματικής φύσεως ανάμεσα στα μέλη της Κοινότητας με την ανάπτυξη σχέσεων εγκάρδιας αλληλεγγύης.
 2. Δραστηριοποίηση για τη διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών με την Ελλάδα.
 3. Προσπάθεια για την ανάπτυξη σχέσεων φιλίας και συνεργασίας με κοινότητες, συλλόγους, αδελφότητες, μορφωτικές και επιστημονικές λέσχες που δρουν στην Καμπανία και μη, με σκοπούς και στόχους που δεν αντιτίθενται στους σκοπούς και το χαρακτήρα του παρόντος Καταστατικού.
 4. Διάδοση της ελληνικής παιδείας καθώς και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.
 5. Αποδοτική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με τη δημιουργία έδρας όπου θα συνέρχονται τα μέλη.
 6. Συνδρομή προς όλους τους Έλληνες που θα είχαν ενδεχομένως ανάγκη πληροφόρησης και βοήθειας.
 7. Διατήρηση και ανάπτυξη σχέσεων με το σύλλογο ελλήνων φοιτητών στη Νεάπολη.
 8. Ενδεχόμενη προσχώρηση στην Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Ιταλίας (F.C.E.I.)
 9. Σε περίπτωση διάλυσης ή σοβαρής δυσλειτουργίας ενός Συλλόγου ή Ιδρύματος ελληνικών συμφερόντων που δρα στη Νεάπολη ή την Καμπανία, να λειτουργεί με κάθε πρόσφορο μέσο και να παρεμβαίνει προς συνδρομή και προστασία του Συλλόγου ή του Ιδρύματος αυτού, προς διαφύλαξη και συνέχιση της δραστηριότητάς του σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.

ΑΡΘΡΟ 7 | ΜΕΛΗ
Κανονικά μέλη γίνονται, κατόπιν υποβολής αιτήσεως εγγραφής, όσοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Ζουν και κατοικούν στη Νεάπολη ή την Καμπανία
 2. Είναι ενήλικοι
 3.  Έχουν την ελληνική υπηκοότητα
 4.  Έχουν ξένη υπηκοότητα, αλλά αποδεδειγμένη ελληνική καταγωγή
 5. Είναι σύζυγοι, συγγενείς πρώτου βαθμού με έλληνες υπηκόους ή με άτομα ελληνικής καταγωγής
 6. Η εγγραφή ενεργών μελών δεν μπορεί να γίνει μετά τη δέκατηπέμπτη ημέρα από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής διετούς συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 8 | ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ
Ως συνδεδεμένα μέλη μπορούν να εγγραφούν όλοι οι ενήλικοι που υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο ή την Τακτική Συνέλευση. Τα συνδεδεμένα μέλη έχουν δικαίωμα λόγου αλλά όχι ψήφου. Οι έλληνες σπουδαστές, που διαμένουν προσωρινά στη Νεάπολη και την Καμπανία, μπορούν να εγγραφούν στην Κοινότητα ως συνδεδεμένα μέλη όποτε το επιθυμούν και μετά γραπτή αίτηση, χωρίς δικαίωμα ενεργητικής ή παθητικής ψήφου. Οι σπουδαστές δεν καταβάλλουν δικαίωμα εγγραφής ούτε υποχρεωτική ετήσια εισφορά αλλά οφείλουν να προσφέρουν την ενεργό και πολύτιμη βοήθεια και το ενδιαφέρον τους, ακολουθώντας τις ελληνικές παραδόσεις, τα ελληνικά ήθη και έθιμα, κουλτούρα και πολιτισμό καθώς και τους στόχους της Κοινότητας. Από πλευράς της, η Ελληνική Κοινότητα θα εξετάζει τα προβλήματά τους και θα επεμβαίνει υπέρ αυτών. Τα συγκεκριμένα μέλη αποτελούν ομάδα συνδεδεμένη προς την Κοινότητα, χωρίς δικαίωμα ψήφου, αλλά μπορούν, μέσω των αντιπροσώπων τους, περί των οποίων γίνεται λόγος παρακάτω, να παρίστανται στις εργασίες των Συνελεύσεων και να παρουσιάζουν  προτάσεις καθώς και γραπτές αναφορές. Προς το σκοπό αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινότητας, κατά την αποκλειστική και αδιαφιλονίκητη κρίση του, ορίζει, από την παραπάνω συνδεδεμένη φοιτητική ομάδα, αντιπροσωπεία τριών συμβούλων της τελευταίας με ετήσια θητεία, με αρμοδιότητα να συντονίζει τις προαναφερόμενες προτάσεις καθώς και να συνεργάζεται με το Δ. Σ. της Κοινότητας, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια στο έργο του και στις εκδηλώσεις και επιδιώξεις της Κοινότητας.


ΑΡΘΡΟ 9 | ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ
Επίτιμα μέλη γίνονται όλοι εκείνοι που με την ιδιαίτερη προσφορά τους στην επιστήμη, τη λογοτεχνία, την τέχνη, τον πολιτισμό, την κοινωνία, έχουν συμβάλει σημαντικά στη ζωή της Κοινότητας. Τα επίτιμα μέλη έχουν συμβουλευτική γνώμη, χωρίς δικαίωμα ψήφου.


ΑΡΘΡΟ 10 | ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 1. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να συμμετέχει στη ζωή της Κοινότητας κατά τον τρόπο που καθορίζεται από τα όργανα της Κοινότητας.
 2. Να ενημερώνεται για όλες τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για την περιουσιακή κατάσταση της Κοινότητας.
 3. Οι εγγεγραμμένοι οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις της κοινοτικής πειθαρχίας και να σέβονται τις αποφάσεις του Δοικητικού Συμβουλίου και της Συνέλευσης.
 4. Κάθε μέλος της Κοινότητας οφείλει να καταβάλει το ποσό της ετήσιας συνδρομής εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους.
 5. Να σέβεται το ιταλικό Σύνταγμα.

ΑΡΘΡΟ 11 | Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΕΤΑΙ

 1. Μετά γραπτή παραίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Τακτική Συνέλευση.
 2. Για συμπεριφορά που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο το κύρος, τη λειτουργία και την αξιοπιστία της Κοινότητας.
 3. Για αποδεδειγμένες πράξεις που αντιτίθενται στους σκοπούς και τους στόχους της Κοινότητας.
 4. Για παραβίαση των καταστατικών κανόνων.
 5. Όταν ένα κανονικό ή συνδεδεμένο μέλος αθετεί τους κανόνες του παρόντος Καταστατικού, μπορεί να υποστεί επίπληξη και, για σοβαρούς λόγους ή παράλειψη, μπορεί να τιμωρηθεί με παύση, με απόφαση της πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την επόμενη Συνέλευση, κατά την οποία θα ληφθεί η τελική απόφαση, αφού προηγουμένως ακουσθούν τα επιχειρήματα του παυθέντος. Η απόφαση θα ληφθεί με μυστική ψηφοφορία.
 6. Η απόφαση για διαγραφή ενός μέλους λαμβάνεται με πλειοψηφία 70% των εγγεγραμμένων μελών της Τακτικής Συνέλευσης.
 7. Το μέλος που για οποιονδήποτε λόγο παύει να ανήκει στην Κοινότητα δεν μπορεί να απαιτεί την επιστροφή των καταβληθεισών συνδρομών ούτε να επικαλείται δικαιώματα επί της περιουσίας της Κοινότητας με οποιαδήποτε ιδιότητα.

ΑΡΘΡΟ 12 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ
Οικονομικά μέσα αναγκαία για την προβολή, διάδοση και δραστηριότητες της Κοινότητας συνιστούν:

 1. Οι ετήσιες κοινοτικές συνεισφορές και οι εισπράξεις από τις εγγραφές, όπως αυτές καθορίζονται ανά έτος από την Τακτική Συνέλευση των εγγεγραμμένων, καταβλητέες μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους.
 2. Οι ενδεχόμενες έκτακτες εισφορές εκ μέρους των εγγεγραμμένων και των συνδεδεμένων μελών.
 3. Τα έσοδα από ενδεχόμενες εκδηλώσεις ή δραστηριότητες
 4. Οι εισφορές και δωρεές εκ μέρους ιδιωτών, Ιδρυμάτων και Οργανώσεων των οποίων οι σκοποί δεν έρχονται σε αντίθεση με τους στόχους της Κοινότητας και δεν αποβλέπουν σε προσωπική προβολή και ιδιοτέλεια.

ΑΡΘΡΟ 13 | KATAΣΤΑΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Τα Καταστατικά Όργανα της Κοινότητας είναι:

 1. H Τακτική Συνέλευση (Τ.Σ.)
 2. Η Έκτακτη Συνέλευση (Ε.Σ.)
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
 4. Το Ελεγκτικό Συνέδριο

ΑΡΘΡΟ 14 | ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 1. Η Τακτική Συνέλευση των εγγεγραμμένων είναι το ανώτατο όργανο της Κοινότητας, στο οποίο συμμετέχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι που έχουν καταβάλει την ετήσια κοινοτική συνδρομή. Αυτοί μπορούν να εκπροσωπηθούν στις εργασίες της Συνέλευσης και τις αρχαιρεσίες από άλλο μέλος, ακόμα και με εξουσιοδότηση, γραμμένη στο κάτω μέρος της πρόσκλησης για τη συνέλευση. Κάθε μέλος με δικαίωμα ψήφου, που έχει δηλαδή διευθετήσει την καταβολή της ετήσιας κοινοτικής συνδρομής, μπορεί να αντιπροσωπεύσει μέχρι δύο ακόμα μέλη. Η Τ.Σ. μπορεί να αποφασίσει κατά απόλυτη πλειοψηφία να δώσει το λόγο στα συνδεδεμένα μέλη, τους προσκεκλημένους και τα επίτιμα μέλη.
 2. Συνέρχεται ανά διετία για την εκλογή του Δ.Σ. και ανά έτος για τον προγραμματικές και διαχειριστικές του δραστηριότητες. Η σχετική ανακοίνωση γίνεται με επιστολή που πρέπει να ταχυδρομείται τουλάχιστο ένα μήνα πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία.
 3. Είναι νόμιμη, όταν στην πρώτη σύγκληση παρευρίσκεται η πλειοψηφία 50%+1. Σε αντίθετη περίπτωση είναι έγκυρη η δεύτερη σύγκληση σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα.
 4. Στις αρμοδιότητες της Τ.Σ. περιλαμβάνονται :α) Ο καθορισμός των κατευθυντήριων γραμμών της Κοινότητας β) Η έγκριση του έργου του απερχόμενου Δ.Σ. γ) Η έγκριση του προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού δ) Ο καθορισμός του ποσού της ετήσιας κοινοτικής συνδρομής ε) Η απόφαση περί αποβολής μελών στ) Η απόφανση επί οιουδήποτε ζητήματος ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τους κανόνες του παρόντος Καταστατικού
 5. Ο εσωτερικός κανονισμός αποφασίζεται από την ίδια τη συνέλευση. Η συνέλευση εκλέγει με πλειοψηφία το προεδρείο της, αποτελούμενο από τρία (3) μέλη και στη συνέχεια εγκρίνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 6. Οι αποφάσεις της Τ.Σ. θα κοινοποιούνται με πρακτικό υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 15 | ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Ε.Σ.)
Η Συνέλευση αυτή αποφαίνεται πάνω στα εξής θέματα: α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού β) Ενδεχόμενη διάλυση της Κοινότητας γ) Ποικίλα θέματα θεωρούμενα έκτακτης φύσεως

 1.  Ε.Σ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥα) Η Ε.Σ. συγκαλείται με γραπτή αίτηση του ενός τρίτου των εγγεγραμμένων στο Δ.Σ. ή της πλειοψηφίας του Δ.Σ. Η σύγκληση γίνεται  με συστημένη επιστολή που αποστέλλεται τουλάχιστον τριάντα (30) μέρες πριν την καθορισμένη ημερομηνία. β) Για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, η Ε.Σ. θεωρείται έγκυρη σε πρώτη σύγκληση όταν παρευρίσκονται τουλάχιστο τα τρία τέταρτα 3/4 των εγγεγραμμένων και σε δεύτερη σύγκληση όταν παρευρίσκεται το 50%+1. γ) Για να εκδοθεί απόφαση απαιτείται το 50% + 1 των εγγεγραμμένων.
 2. Ε.Σ. ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣα) Η Ε.Σ. συγκαλείται με γραπτή αίτηση της πλειοψηφίας 50%+1 των εγγεγραμμένων απευθυνόμενη στο το Δ.Σ. Η σύγκληση γίνεται με συστημένη επιστολή τουλάχιστον τριάντα ημέρες πριν την καθορισμένη ημερομηνία. β) Η Ε.Σ. για την ενδεχόμενη διάλυση της Κοινότητας θεωρείται έγκυρη όταν παρευρίσκονται τα τρία τέταρτα των εγγεγραμμένων. γ) Για να εκδοθεί απόφαση απαιτούνται τα τρία τέταρτα των εγγεγραμμένων (75%). δ) Διορίζει τους εκκαθαριστές.
 3. Ε.Σ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑα) Η Ε.Σ. συγκαλείται με έγγραφη αίτηση του 1/3 των εγγεγραμμένων μελών. Η σύγκληση γίνεται με συστημένη επιστολή που αποστέλλεται τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την καθορισμένη ημερομηνία. β) Είναι έγκυρη η πρώτη σύγκληση όταν παρευρίσκεται τουλάχιστο το 50%+1 των εγγεγραμμένων. Σε αντίθετη περίπτωση, είναι έγκυρη η δεύτερη σύγκληση κατά πλειοψηφία των παρευρισκομένων. γ) Για να εκδοθεί απόφαση απαιτείται το 50%+1 των παρόντων στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 1. To Δ.Σ. αποτελείται από πέντε (5) μέλη τα οποία εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από την Τ.Σ. των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, δηλαδή έχουν καταβάλει την ετήσια κοινοτική συνδρομή, και παραμένουν εν ενεργεία για δύο χρόνια.
 2. Το Δ.Σ. συνέρχεται μια φορά το μήνα και κάθε φορά που θεωρείται επιβεβλημένο από το ίδιο το Δ. Σ. ή μετά έγγραφη αίτηση του ενός τρίτου (1/3) τουλάχιστον των μελών.
 3. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των εγγεγραμμένων, κατά τη διάρκεια της Τ.Σ.
 4. Κατά τη διάρκεια της Τ.Σ. υποβάλλονται οι υποψηφιότητες για το Δ.Σ. Μετά το πέρας των εργασιών της Συνέλευσης που ολοκληρώνονται με την εκλογή της Εκλογικής Επιτροπής (Ε.Ε.), δεν γίνονται  δεκτές άλλες υποψηφιότητες.
 5. Η Τ.Σ. εκλέγει μια Ε.Ε. την οποία απαρτίζουν τρεις (3) ψηφολέκτες. Τα μέλη της Ε.Ε. δεν πρέπει να έχουν υποβάλει υποψηφιότητα για το Δ.Σ.
 6. Το απερχόμενο Δ.Σ. παύει να υφίσταται από τη στιγμή της εκλογής του Προεδρείου της Τ.Σ.
 7. Κάθε μέλος της Κοινότητας μπορεί να εκφράσει μέχρι 4 προτιμήσεις για την εκλογή του Δ.Σ. Η Συνέλευση μπορεί να επιβεβαιώσει ομόφωνα την επανεκλογή του απερχόμενου Δ.Σ.
 8. Η Ε.Ε. ανακηρύσσει ως εκλεγέντες όσους υποψηφίους έλαβαν το μεγαλύτερο αριθμό έγκυρων ψήφων. Οι μη εκλεγέντες εκλέγονται αναπληρωματικά μέλη κατά φθίνουσα αριθμητική σειρά ψήφων. Στις περιπτώσεις ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφούντων.
 9. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τις εκλογές, το Δ.Σ. παραλαμβάνει από το απερχόμενο και καθορίζει σε γενικές γραμμές τον προγραμματισμό και τους μελλοντικούς στόχους, στο πνεύμα των οδηγιών που εκφράζονται από τη Συνέλευση και το Καταστατικό. Παράλληλα, επίσης, το Δ.Σ. πρέπει να συνέλθει και να ορίσει τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία καθώς και τον υπεύθυνο επί των Δημοσίων Σχέσεων.
 10. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοικτές στα μέλη.
 11. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Διορίζεται από το Δ.Σ., κατά πλειοψηφία. Έχει την αποκλειστική νομική εκπροσώπηση της Κοινότητας και υιοθετεί όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την υλοποίηση της κοινοτικής δραστηριότητας κατά τις αποφάσεις του Δ.Σ. και του προγραμματισμού που έχει εγκριθεί από τη Συνέλευση και το Δ.Σ., σύμφωνα με τους σκοπούς της Κοινότητας, που καθορίζονται στο άρθρο 6. Συντονίζει το έργο του Δ.Σ. και το συγκαλεί, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες. Επίσης προωθεί και καλλιεργεί τις δημόσιες σχέσεις, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο επί των Δημοσίων Σχέσεων, όπως ορίζεται από την παρ. 9, τόσο με τη μητέρα πατρίδα όσο και με τις τοπικές Αρχές και κοινωνικούς και πολιτιστικούς γενικά φορείς. Διατηρεί και προωθεί, μαζί με το Δ.Σ., τις σχέσεις και τις πρωτοβουλίες των επίτιμων και συνδεδεμένων μελών και ειδικώτερα με τους αντιπροσώπους της συνδεδεμένης ομάδας ελλήνων φοιτητών, προωθώντας τους απαραίτητους κατευθυντήριους στόχους αλλά και τις υποχρεώσεις για ενεργό και αποδοτική συνεργασία.
 12. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, αναλαμβάνει τα καθήκοντά του ο Αντιπρόεδρος. Εκλέγεται από το Δ.Σ. κατά πλειοψηφία.
 13. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο προς συντονισμό και προώθηση των ποικίλων δραστηριοτήτων του τελευταίου και της Κοινότητας, υλοποιώντας τις αποφάσεις που έχει λάβει το Δ.Σ. Επιπλέον μεριμνά για τη σύνταξη των αποφαντικών πράξεων και τη διαφύλαξη των βιβλίων και του αρχείου της Κοινότητας. Εν απουσία του Προέδρου και του Αντιπροέδρου μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να αντιπροσωπεύσει την Κοινότητα για επείγοντα θέματα που δεν επιδέχονται αναβολή.
 14. ΤΑΜΙΑΣ Φροντίζει για τη διαχείριση των διατιθέμενων ποσών, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό που έχει συντάξει το Δ.Σ. και αναφέρει στο Δ.Σ. οτιδήποτε σχετίζεται με τη σύνταξη του απολογισμού. Φυλάσσει τα λογιστικά βιβλία και όλα τα σχετικά παραστατικά στοιχεία. Εγκρίνει, στα πλαίσια του Δ.Σ., κάθε απαραίτητη δαπάνη σχετική με τον προϋπολογισμό και το ταμείο, διενεργώντας επαλήθευση και έλεγχο, και γενικά φροντίζει για τη μεγαλύτερη δυνατή ευκρίνεια και διαφάνεια, κατά την κοινή οικονομική διαχείριση.
 15. Αν ένα μέλος του Δ.Σ. απουσιάζει επί τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις χωρίς να έχει προηγουμένως ειδοποιήσει το Δ.Σ., μπορεί να αντικατασταθεί από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος κατά σειρά ψήφων. Αν παραιτηθεί πάνω από το ήμισυ των μελών του Δ.Σ., το παραμένον Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει εντός ενός (1) μηνός Συνέλευση επιφορτισμένη με την εκλογή νέου Δ.Σ.
 16. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  1. Αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα σύμφωνα με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται από τις Τακτικές και ΄Εκτακτες Συνελεύσεις.
  2. Αποφαίνεται για την εισδοχή νέων μελών.
  3. Αποφασίζει την προσωρινή παύση μελών.
  4. Συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό.
  5. Καθορίζει το πρόγραμμα εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων
  6. Λαμβάνει αποφάσεις περί αποδοχής οικονομικών συνεισφορών.
  7. Διορίζει συμβουλευτικές επιτροπές και επιτροπές εργασίας ανοικτές σε όλα τα μέλη, επιφορτισμένες με την εξέταση ειδικών προβλημάτων ή πρωτοβουλιών. Οι επιτροπές έχουν εισηγητικά καθήκοντα και συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση των προτάσεων που επικυρώθηκαν από τη Συνέλευση και/ή το Δ.Σ.
  8. Το έργο του Δ.Σ. κρίνεται κατά τη λήξη της θητείας του από την Τ.Σ.
  9. ‘Ολες οι αποφάσεις του Δ.Σ. υποβάλλονται στην έγκριση της Τ.Σ. και της Ε.Σ. της Κοινότητας

ΑΡΘΡΟ 17 | ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Το Ε.Σ. αποτελείται από τρία (3) κανονικά μέλη που εκλέγονται από τη Συνέλευση και έχουν καθήκοντα διαχειριστικού ελέγχου. Παραμένουν εν ενεργεία δύο (2) χρόνια.


ΑΡΘΡΟ 18 | ΔΙΑΛΥΣΗ
Η Κοινότητα διαλύεται κατόπιν αποφάσεως της Ε.Σ. των μελών. Η περιουσία κατά την πράξη της διάλυσης θα διατεθεί σε κοινωνικά έργα στην Ελλάδα.


ΑΡΘΡΟ 19 | ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ
Οι κατευθυντήριες αρχές και οι στόχοι του παρόντος Συλλόγου, όπως διατυπώνονται στη συστατική και καταστατική αυτή πράξη, παραμένουν σταθερές, αμετάβλητες και αμετάκλητες και καμμιά τροποποίηση δεν μπορεί να διενεργηθεί στο εξής, άμεσα ή έμμεσα. Για ό,τι δεν προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό, γίνεται σαφής αναφορά στις διατάξεις των σχετικών νόμων. Τα ιδρυτικά μέλη εκλέγουν από τους κόλπους τους επταμελές προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, που θα παραμείνει εν ενεργεία για δύο χρόνια από την ημερομηνία καταχώρισης της συστατικής πράξης. Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου αυτού είναι σύμφωνες με το άρθρο 16 του Καταστατικού. Μετά το πέρας αυτής της διετίας, το Δ.Σ. μεριμνά για την προκήρυξη εκλογών προς ανάδειξη τακτικού Δ.Σ.