ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / REPUBBLICA GRECA
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ / AMBASCIATA GRECA
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ / BRUXELLES
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ / UFFICIO DEL COORDINATORE DIDATTICO

Rue des Petits Carmes 6 Β-1000 Bruxelles. Tηλ. : +32-2-54 55 519, Fax. : +32-2-649 60 90

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ / DATI DELLO STUDENTE

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ / DATI DELL’ISCRIZIONE

  Τ.Ε.Γ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ
  Nome del Dipartimento di Lingua Greca: COMUNITÀ ELLENICA DI NAPOLI E CAMPANIA

  TIPO D’ISCRIZIONE - ΕΙΔΟΣΕΓΓΡΑΦΗΣ (richiesto)

  LIVELLO -ΕΠΙΠΕΔΟ (richiesto)

  Gli Attestati di Frequenza verranno consegnati esclusivamente agli studenti che abbiano frequentato il 70% delle ore didattiche.
  Βεβαιώσεις Παρακολούθησης θα δοθούν μόνο σε όσους μαθητές παρακολουθήσουν το 70% των ωρών διδασκαλίας