Ενημερωτικό Σημείωμα

Ενημερωτικό Σημείωμα

Ενημερωτικό Σημείωμα
Το Πρόγραμμα E-Learning του Πανεπιστημίου Αθηνών έχει από το 2001 δυναμική παρουσία, προσφέροντας σήμερα περισσότερα από 450 προγράμματα στην ελληνική καθώς και 45 προ-γράμματα στην αγγλική γλώσσα, σε ποικίλα γνωστικά πεδία, με τουλάχιστον 155.000 εγγε-γραμμένους μαθητές. Οργανώνεται και προσφέρεται από το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του αρχαιότερου ελληνικού Α.Ε.Ι., του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-μίου Αθηνών.
Η εκπαιδευτική διαδικασία στα προγράμματα E-Learning του ΕΚΠΑ υλοποιείται εξ αποστά-σεως μέσω φιλικής προς το χρήστη εκπαιδευτικής πλατφόρμας που αξιοποιεί και ενσωματώ-νει όλες τις νέες τεχνολογίες. Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι Πανεπι-στημίου ή Επαγγελματικών Σχολών και απόφοιτοι Λυκείου, αναλόγως των απαιτήσεων κάθε προγράμματος. Η επιτυχής ολοκλήρωση των προγραμμάτων οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιη-τικού Επιμόρφωσης ή Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης.
Στο πλαίσιο της προσπάθειας διεθνούς προβολής του Προγράμματος στελέχη του προγράμ-ματος E-Learning επισκέφθηκαν τη Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού και Δημόσιας Δι-πλωματίας παρουσιάζοντας το περιεχόμενο του προγράμματος στην αγγλική γλώσσα και συ-ναφές οπτικοακουστικό υλικό.
Παρακαλούνται οι Ομογενειακές οργανώσεις για, την κατά την κρίση τους, προβολή, με κάθε πρόσφορο μέσο, του Προγράμματος στα μέλη τους και στις ελληνικές κοινότητες.
• Στην παρακάτω ιστοσελίδα, στην αγγλική γλώσσα, παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα E-Learning, περιεχόμενο, κόστος συμμετοχής κλπ.: https://elearninguoa.org. Περισσότερες πληροφορίες στην ελληνική γλώσσα είναι επίσης διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: https://elearningekpa.gr/.
Στοιχεία επικοινωνίας: E-Learning University of Athens, email: info@elearninguoa.org tel: +30 2103689396

• Παράλληλα, παρατίθεται κατωτέρω εισαγωγικό σημείωμα και στην αγγλική για το πρόγραμμα E-Learning .

• Συναφή προωθητικά βίντεο για επιμέρους ενότητες προγραμμάτων (Κλασσικές σπουδές, Ελληνική φιλοσοφία, Οινογνωσία, Μεσογειακή διατροφή και δίαιτα) κα-θώς και κείμενα, αφίσες και λοιπό ενημερωτικό υλικό για την γνωστοποίηση του Προγράμματος με αναρτήσεις, είναι επίσης διαθέσιμα – προσοχή έως τις 28 Μαρ-τίου 2023 – στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο:
https://wetransfer.com/downloads/7a5774db8682062c52a92bc26af7dbaf20230321101306/fa0fb36739c7ec75b6dc20234e8bb91a20230321101321/32fece

National and Kapodistrian University of Athens
Supplementary Distance Education Programme (E-Learning) of the Center of Continuing Education and Lifelong Learning
The E-Learning of the University of Athens is expanding! After a dynamic presence in Greece with 450+ available programs and over 155,000 learners, E-Learning goes global with more than 45 online programs in English in various fields!
https://elearninguoa.org
The programs are designed with the aim to interconnect academic and applied knowledge in various subjects from classical Greek and philosophy to economics. Successful completion of the courses leads to a Certificate of Continuing Education or Certificate of Attendance.
Each course is certified by NKUA and has been developed in collaboration with researchers and academics as well as faculty from different schools and departments.
Online Programs fall into the following broad domains:
1. ARTS / CULTURE
2. GREEK LANGUAGE
3. BUSINESS / ECONOMICS
4. COACHING
5. ENVIRONMENT / ARCHITECTURE
6. HEALTH
7. INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE
8. LAW
9. NANOTECHNOLOGY / NANOMEDICINE
10. SECURITY SCIENCES
11. TRANSLATION

Share this Post: